Stadgar

§1 Namn
Föreningens namn är Ensamkommandes Förbund.

§2 Säte
Föreningens säte är i Malmö.

§3 Föreningsform
Ensamkommandes Förbund (EF) är en ideell förening
som är demokratisk. Föreningen är partipolitiskt,
etniskt och religiöst obunden.

EF: s målgrupp är ensamkommande.
Föreningen ska verka i hela landet och har till ändamål:
– Att främja medlemmarnas etablering i det svenska samhället.
– Att främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen.
– Att sprida information om svenska samhället och Föreningslivet.
– Att bedriva idrottsliga, konstnärliga, vetenskapliga, pedagogiska, kulturella och samhälleliga aktiviter.
– Att knyta kontakter med andra föreningar som har liknande agenda.
– Att arrangera möten mellan aktuella organisationer/individer och förenings medlemmar där så väl kunskaper som erfarenheter och                      samhällsintressen, sammanflätas under trivsamma former.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom medlemmarnas kollektiva insatser.
§5 Verksamhetår
Verksamhetsåret är kalenderåret, 1 januari-31 december.
§6 Medlemskap
Ordinarie medlemskapet är öppet för alla som:
Är eller var ensamkommande.
Godkänner föreningens stadgar.
Stödjer föreningens syfte och verksamhet.
Årligen betalar den av årsmötet beslutat medlemsavgift för medlemmar.
Stödmedlemskap är öppet för alla som:
Godkänner föreningens stadgar
Stödjer föreningens syfte och verksamhet.
Årligen betalar den av årsmötet beslutade medlemsavgiften för stödmedlemmar.
Endast ordinarie medlem som vid kallelsen till årsmötet betalat förenings avgift är röstberättigad.
Styrelsen har rätt att utesluta medlemmar som:
Inte betalar medlemsavgift.
Skadar föreningen eller på annat sätt motverkar föreningens syfte och verksamhet.
Utesluten medlem kan överklaga beslut vid nästa årsmöte som kan upphäva uteslutningen.

§7 Styrelse
Föreningens styrelse väljs av årsmötet enligt nedan:
Ordförande på 1 år.
Minst fyra (4) och högst femton (15) ordinarie ledamöter på två (2) år.
Upp till sex (6) suppleanter på ett (1) år.
Endast ordinarie EF medlemmar kan väljas till styrelsen.
Samma person får inte inneha flera poster i styrelsen.
I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen kan adjungera icke medlemmar till styrelsen dock är adjungerande inte röstberättigande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och för att vara beslutsmässig måste minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter vara närvarande. Endast närvarande ur styrelsen innehar rösträtt. Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst.
§8 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans.
§9 Revisor
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
Revisorn skall, när den så önskar, på begäran kunna få tillgång till föreningens räkenskaper och alla övriga handlingar. Styrelsen har inte rätten att vägra tillgång till denna information. I de fall revisorn har anmärkningar skall styrelsen lämnas tillfälle att yttra sig.
Revisorn har rätt att kalla medlemmarna till extra medlemsmöte om han finner att så krävs.
§10 Valberedning
Valberedningen skall bestå av 3 personer.
För de av nedanstående funktioner vars mandatperiod går ut ska valberedningen komma med förslag till årsmötet.
Ordförande
Övriga styrelseledamöter
Suppleanter
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedning
§11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 15 april.
Styrelsen kalla till årsmöte genom EF:s Facebook sida och eventuell hemsida.
Kallelsen ska ske minst två veckor innan ordinarie årsmöte och minst två vecka innan extra utlyst medlemsmöte.
Kallelsen ska innehålla information om tid och plats samt relevanta dokument såsom dagordning med mera.
Dagordningen vid ordinarie årsmöte är följande:
1, Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
6. Godkännande av dagordning
7. Upprättande av närvaroförteckning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse (med resultat- och balansrapport)
9. Revisionsberättelsen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Presentation från Valberedningen
12-. Val av ordförande
13. Val av styrelsemedlemmar inklusive suppleanter
14. Val av revisor på 1 år
15. Val av en revisorssuppleant på 1 år
16. Val av valberedningen på 1 år
17. Årets verksamhetsplan
18. Fastställande av medlemsavgifter
19. Styrelsens redogörelse över inkomna motioner
20. Beslut om budget, efter redogörelse av styrelsens budgetförslag
21. Årsmötets avslutning
§12 Extra medlemsmöte
Om styrelsen, revisorn eller en tredjedel delar av föreningens medlemmar kräva ett extra medlemsmöte så ska styrelsen kalla till det.
Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen
För att vara behörigt måste extra utlyst medlemsmöte meddelas föreningens medlemmar minst två veckor i förväg.
På extra medlemsmöte ska endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
§13 Stadgeändring
Beslut om ändring eller tillägg av dessa stadgar ska fattas vid två på varandra följande medlemsmöten. Föreningens stadgar antas genom omröstning med kvalificerad, det vill säga två tredjedelars (2/3), majoritet av vid mötet deltagande medlemmar.
§14 Upplösning
Beslut om föreningens upplösning ska fattas vid två på varandra följande medlemsmöten. Föreningens upplösning antas genom omröstning med kvalificerad, det vill säga två tredjedelars (2/3), majoritet av samtliga medlemmar i föreningen.
I händelse av föreningens upplösning ska befintliga tillgångar hanteras som beslutas på medlemsmöte.

Translate »