Om oss

Ensamkommandes förbunds foto.

Ensamkommandes Förbund är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som består och drivs av självorganiserade ensamkommande ungdomar från olika länder. Förbundet startade sin verksamhet år 2012, och registrerades som förening den 12:e maj 2013.
Många har upplevt att ensamkommande ofta varit i minoritet eller också saknas helt som representanter i projekt vars syfte varit att prata om och kämpa för deras rättigheter. Fokus inom förbundet är därför att belysa att ensamkommande både kan och vill representera sig själva.

Ett av förbundets huvudsakliga syften är att göra ensamkommandes röster hörda och arbeta för att ensamkommande får ett värdigt bemötande i asylprocessen samt får sina rättigheter respekterade i samhället som helhet. Förbundet vill även fungera som ett socialt nätverk där ensamkommande kan stötta och stärka varandra. Förbundets sociala arbete innefattar en stor variation av aktiviteter; med allt ifrån idrotts-, musik- och teaterprojekt till arrangerande av läger, kulturfester, studiecirklar och föreläsningar.

Föreningen har även en ambition att publicera en bok med ensamkommandes erfarenheter av livet i Afghanistan och Somalia samt vägen till Sverige och upplevelser av etableringen i det svenska samhället. Projektet har bedrivits under ett års tid och boken kommer snart att vara färdig för publikation.

Ensamkommandes Förbund kämpar för de ensamkommande som är asylsökande och papperslösa eller har PUT bl.a. genom att delta i och stödja ett flertal politiska aktioner. Asylstafetten är ett projekt som förbundet tillsammans med andra organisationer har deltagit i planerandet och arrangerandet av. Asylstafetten kämpar för asylsökande och papperslösas rättigheter genom att låta deras röster och historier bli hörda samt belysa problem i den svenska asylprocessen.
De studiecirklar som anordnas är en viktig del av förbundets utveckling. Där förs det samtal kring hur det samhället som ungdomarna nyligen kommit till fungerar och hur det är uppbyggt. Ämnen som diskuteras är t.ex. sexuell hälsa, drogproblem, skolan och relationer.

Förbundet har även en vilja att det svenska samhället ska lära känna ensamkommande bättre. Ett sätt att möjliggöra detta är att anordna seminarier där personer som på olika sätt arbetar med ensamkommande ungdomar bjuds in. Ensamkommandes Förbund gör inte anspråk på att tala om hur det är att som ungdom komma ensam till Sverige, utan avsikten har varit att låta ungdomar som berörs komma till tals så att alla som på olika sätt arbetar med ensamkommande och svenska samhället i helhet kan få mer kunskap och bättre förståelse för deras villkor och liv i Sverige.
Förbundet håller även föreläsningar för allmänheten genom att vara ute på skolor, företag, och bland organisationer för att sprida kunskap och skapa dialog kring ensamkommandes situation i Sverige.

Att sprida kunskap och medvetenhet är också en viktig del av förbundets arbete mot rasism. Genom kunskapsspridning vill förbundet skapa integrering mellan olika samhällsgrupper där tidigare bakgrund och erfarenheter inte behöver stå i vägen för möten och förståelse mellan individer. På så vis bygger förbundet broar mellan människor i önskan om att leva i en integrerande samhällsgemenskap.

I nuläget är två lokalgrupper registrerade, Malmö förbund och Ludvikas förbund. Två grupper är i uppstartsskedet; Uppsala och Stockholms förbund. Förbundet vill nå ut till alla Sveriges ensamkommande för att alla som vill vara med ska ha den möjligheten. Ensamkommandes förbund hoppas därför kunna etablera fler lokalföreningar och bli rikstäckande i sitt arbete.

På lång sikt vill förbundet se att ensamkommande kan representera sig själva i alla delar av samhällslivet. Målet är att ensamkommande ska vara med på lika villkor både inom i den politiska sfären och inom media, idrotts- och kulturlivet.